„Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia“

Miesto realizácie

Provinčný dom – Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a námestie Mesta Spišská Nová VesCieľ projektu

Cieľom projektu „Provincia XVI spišských miest - malá Európska únia“ je priame zapojenie stredoškolskej mládeže do tvorby obsahu aplikácie, ktorá bude mapovať slávne dejiny Mesta SNV a regiónu - Provincie XVI spišských miest v období 18. a 19. storočia prostredníctvom histórie, architektúry a nezvyčajných príbehov budovy múzea „Provinčného domu“ a iných významných budov v centre nášho mesta a to pre mládež známou a obľúbenou formou fotografií, videa, krátkych komentárov a sociálnych sietí.

Prostriedky na dosiahnutie cieľa v zmysle „Tradície inšpirujú inovácie“

  • využitie autentickej historickej budovy Provinčného domu (NKP) - sídla Múzea Spiša, ktorá je nositeľom informácií o regionálnych dejinách. V súčasnosti tu múzeum prezentuje a sprístupňuje jedinečný vedomostný muzeálny systém, ktorý je prostriedkom na posilnenie kultúrnej identity u mladej generácie, domáceho i zahraničného návštevníka, (v novembri 2019 bude 245. výročie od vzniku provincie a MS predstaví už kompletnú reštaurovanú kolekciu historických obrazov (1775) hodnostárov a richtárov provincie), projekt zabezpečí aj označenie budovy.
  • vytvorenie modernej, inovatívnej a pre múzeum netradičnej oddychovej a tvorivej zóny na nádvorí múzea, s prepojením na jeho expozície, infočitáreň, ale i exteriér mesta.
  • organizovanie kreatívnych tvorivých dielní, komentovaných prehliadok v budove provinčného domu, expozíciách múzea a v centre mesta v sprievode lektora, skúmanie architektúry, historických odkazov – vo fasádach domov, v erboch, kamenných značkách, vytvorenie vlastných merch návrhov.
  • inštalácia inovatívneho prvku umiestneného vo foyer múzea, ktorý bude dlhodobo slúžiť návštevníkom múzea. Je to spustenie informačného panela s aplikáciou, ktorá umožní aktívne zapojiť mladých ľudí do spoluvytvárania interaktívneho obsahu, tento bude v SJ a AJ mutácii i pre zahraničných návštevníkov.
  • vytvorenie modelového, populárno-odborného, edukačného produktu formou el. publikácie, adresovaného hlavne stredoškolskej mládeži, ale i pre návštevníka.

Hlavnou úlohou asociovaného partnera OZ Mladí ľudia a život bude koordinácia mladých ľudí, ktorí sa zapoja do projektu tvorby aplikácie, budú účastníkmi komentovaných prehliadok, pomôžu pri organizácii workshopov. Finančný prínos sa dostaví, ak sa nám týmto projektom podarí presvedčiť mladých, že múzeum je miesto, kde sa konajú zaujímavé akcie a na prezentáciu výskumov a zbierok sú použité moderné metódy, potom bude mať tento projekt v dlhodobom časovom horizonte prínos aj z finančného hľadiska a to hlavne vo zvýšení návštevnosti a popularity múzea. Modernizácia priestorov, aplikácia inovatívnych riešení je rovnako zaujímavá aj pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu. Všetky aktivity projektu vedú k rozšíreniu poznania a k získaniu nových poznatkov, čo pomôže vytvárať vlastné postoje, pocítiť hrdosť a spolupatričnosť. Zároveň však v budúcnosti i schopnosť prevziať zodpovednosť za ochranu kultúrneho dedičstva a uvedomenie si svojej jedinečnosti. Projekt naplní naše motto: Aby sme vedeli kultúrne dedičstvo chrániť, musíme ho poznať, vedieť odkiaľ sme prišli, kde žijeme a kam chceme kráčať....Východisková situácia

Súčasný trend v múzeách je hľadať spôsob ako získať nových návštevníkov. Múzeum Spiša, pociťuje nezáujem kľúčovej skupiny - stredoškolskej mládeže o kultúru a históriu. Možnú príčinu vidíme aj v tom, že múzeu chýbajú miesta, kde by sa mladý človek cítil komfortne. Rovnako sme si vedomí, že je nutné modernizovať formu prezentácie našich odborných vedomostí ale i zbierkových predmetov, ako nositeľov hmotného a nehmotného odkazu histórie a kultúrneho dedičstva. Je nám jasné, že bez pomoci a lepšej spolupráce s organizáciami pracujúcimi s mládežou, ale i so strednými školami sa nám tento stav nepodarí zmeniť. Ak majú tradície inšpirovať inovácie, tak prečo sa neinšpirovať najslávnejším obdobím v dejinách regiónu i nášho mesta. Obzvlášť keď sídlom Múzea Spiša je budova Provinčného domu - sídlo Provincie šestnástich spišských miest. Práve preto sme sa rozhodli náš projekt adresovať mladým ľuďom a priblížiť im slávne dejiny Provincie XVI Spišských miest prostredníctvom toho čo poznajú, okolo čoho chodia možno každý deň. Prostredníctvom jedinečnej architektúry, zaujímavej histórie ako aj netradičných príbehov rôznych meštianskych domov nachádzajúcich sa v centre nášho mesta a príbehov rodín, ktoré v nich žili a ktoré dokážu inšpirovať aj v dnešnej dobe. Jedinečným priestorom, ktoré Múzeum Spiša po rekonštrukcii (2016) získalo, je potrebné vdýchnuť život. Veď v súčasnosti, ani 3 roky po rekonštrukcii nemáme ešte expozície „História Spiša“ a „Príroda Spiša“, čo pociťujeme ako veľký nedostatok smerom k návštevníkom. Projekt nám pomôže využiť polohu múzea, prepojiť s mestom nádvorie a pivničné priestory, ktoré majú veľký potenciál polyfunkčného využitia. OZ Mladí ľudia a život - problémy a východiská cieľovej skupiny - stredoškoláci a gymnazisti vo všeobecnosti nemajú záujem o históriu a dejiny ako také. S tým je priamo spojený aj fakt, že nevedia na čo vlastne môžu byť hrdí. Nepoznajú slávnu históriu mesta, regiónu a práve preto sa u nich nevytvára lokálpatriotizmus.Situácia po ukončení realizácie projektu

Po skončení projektu očakávame pretvorenie nádvoria múzea na oddychovú zónu, ktorú budú dlhodobo využívať nielen mladí ľudia, ale aj návštevníci, ktorí si po prehliadke múzea budú chcieť len tak posedieť, popremýšľať, možno si prečítať nejakú dobrú knižku, alebo sa budú chcieť podeliť o zážitky na sociálnych sieťach. Vestibul múzea bude doplnený o dotykový panel s aplikáciou, v ktorej sa návštevník dozvie zaujímavé informácie z histórie Provincie XVI. Spišských miest. Informácie budú prezentované netradičnou formou, vytvoríme populárno-odbornú, edukačno-vzdelávaciu el. publikáciu ako modelový produkt a to výberom 50 otázok z 5 okruhov, na ktoré odpovie náš historik (v príloheč.1). Vedecký a vecný obsah bude doplnený o postrehy a fotografie mladých ľudí, ktorí budú s nami na projekte spolupracovať. Spolupráca bude prebiehať prostredníctvom OZ Mladí ľudia a život.

Výstupy projektu sú rozdelené podľa jeho realizačných fáz, tak bude verejnosti sprístupňovaná po častiach i ich propagácia. Ako prvé to budú komentované prehliadky, na ich propagáciu použijeme sociálne siete, lokálne svetelné reklamy, TIC ako aj lokálne printové médium Ičko. Ďalším krokom bude získavanie mladých dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na tvorbe aplikácie. Na propagáciu tohto cieľa využijeme Instagramové účty múzea ako aj partnera. Rovnako rozpošleme informačné plagáty po stredných školách. Mladí dobrovoľníci budú pri ďalších etapách projektu tvoriť samostatný marketingový kanál zameraný priamo na našu cieľovú skupinu. Posledné fázy projektu „Otvorenie modernej oddychovej zóny na nádvorí“, „Kreatívne workshopy“ a vo finále „Spustenie aplikácie vo foyer múzea“ budeme propagovať prostredníctvom sociálnych sietí, lokálnej svetelnej reklamy , letákových akcií po školách, TIC, webu múzea a webu partnera. V týchto posledných fázach projektu využijeme aj nový marketingový kanál, ktorý vznikol vďaka spolupráci mladých na projekte a to je osobná propagácia vďaka súkromným profilom na sociálnych sieťach, ústnym podaním a reklamnými predmetmi, ktoré mladí dobrovoľníci dostanú.( napríklad mikina s logom múzea, KSK ,partnera, ako aj s názvom projektu)

Projekt po ukončení naplní cieľ: získame mladú generáciu, rozšírime jej poznanie a pomôžeme tak, aby si vytvárala vlastné postoje, pocítila hrdosť a spolupatričnosť. Aktivity projektu budú viesť k zvýšeniu lokálneho patriotizmu, upevnia vzťah jednotlivca - mladého človeka, ale i obyvateľa k regiónu.Cieľové skupiny projektu

Cieľovú skupinu v tomto projekte tvoria primárne študenti stredných škôl a gymnázií, mladí ľudia, obyvatelia mesta ako aj domáci a zahraniční turisti. Múzeum Spiša využije aj spoluprácu s vedením stredných škôl v SNV, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a to hlavne pri ich zapojení do aktivít spoluvytvárania interaktívneho obsahu informačného panela, ale i pri uvedení edukačno-vzdelávacieho modelového produkt el. publikácie zameranej na obdobie 18. a 19. storočia, keď Spišská Nová Ves plnila pozíciu centra Provincie XVI spišských miest (1774 - 1876), do procesu výučby regionálnych dejín.Udržateľnosť výsledkov projektu

Udržateľnosť projektu bude spočívať v tom, že informačný panel ostane súčasťou vstupnej haly múzea a bude tvoriť akýsi pomyselný úvod do stálej expozície História Spiša. Prostredníctvom neho sa návštevníci všetkých vekových kategórii pútavou, interaktívnou a netradičnou formou dozvedia o dejinách a pamiatkach mesta Spišská Nová Ves ako aj o pohľade mladých ľudí na tieto pamiatky. Aplikácia bude živá a neustále dopĺňaná o nové fotografie a postrehy mladej generácie, takže v priebehu času nám môže priniesť zaujímavý pohľad na vnímanie kultúrnych pamiatok mladým človekom. Rovnako plánujeme udržiavať službu komentovaných prehliadok pre školy, ako aj turistov. Nádvorie múzea bude slúžiť ako zóna odpočinku aj dlho po skončení projektu. Po ukončení projektu sa pokúsime získať finančné prostriedky aj na vydanie tlačenej verzie modelového produktu pre výučbu regionálnych dejín, o histórii z obdobia 18. a 19. storočia, keď Spišská Nová Ves plnila pozíciu centra Provincie XVI spišských miest (1774 - 1876).Projekt vznikol vďaka finančnej podpore Košického samosprávneho kraja a programu Tera Incognita

logo logo Tera incognita