Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
Košický samosprávny kraj –
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

si Vás dovoľujú pozvať na stretnutia v rámci cyklu prednášok a kultúrnych akcií k 800. výročiu 1. písomnej zmienky o Spiši

Január :

Mierové posolstvo vojny

Vyhlásenie súťaže pre študentov stredných škôl

Február :

Nemecké osídlenie Spiša vo svetle súdobých dokumentov

Prednáška - Doc. PhDr. Ivan Chalupecký
Múzeum Spiša

Spiš a naše mesto

Školské kolo súťaže pre žiakov základných škôl
Galéria umelcov Spiša

Marec :

Malá vojna – marec 1939 – 70. výročie

Prednáška – Ján Petrík
Múzeum Spiša

Mierové posolstvo vojny

Vedomostná súťaž stredoškolákov a vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác
Galéria umelcov Spiša

Apríl :

Osobnosti prírodovedy Spiša

Prednáška – RNDr. Pavol Chromý
Múzeum Spiša

Spiš a naše mesto

Mestské kolo súťaže pre žiakov základných škôl
Galéria umelcov Spiša

Máj :

Spiš a výrobcovia klávesových hudobných nástrojov

Prednáška – PhDr. Bernarda Kiczková
Múzeum Spiša

Deň M. R. Štefánika – 90. výročie úmrtia

Prezentácia študentov Gymnázia na Školskej ulici s kladením vencov pri pamätných miestach
Galéria umelcov Spiša

Jún :

Akad. mal. Jozef Hanula – 65. výročie úmrtia

Prezentácia študentov Gymnázia na Školskej ulici
Galéria umelcov Spiša

September :

Významné školy na Spiši

Prednáška – PhDr. Ružena Kormošová
Múzeum Spiša

Október :

Dračie jaskyne na Spiši

Prednáška – Ing. Zuzana Krempaská
Múzeum Spiša

November :

Spišskí kopijníci

Prednáška – PhDr. František Žifčák
Múzeum Spiša

December :

Kúpele na Spiši

Prednáška – Dana Rosová
Múzeum Spiša

Záver celoročnej spoločnej akcie s vyhodnotením.

Informácie :
Mgr. Jolana Prochotská
predsedníčka MO MS v Spišskej Novej Vsi č.t.: 0918636384

Dana Rosová,
Múzeum Spiša, č.t.: 053/4423757, e-mail : muzeum.spisa@post.sk

Bc. Táňa Stašiková,
Galéria umelcov Spiša, č.t.: 053/4464710, e-mail : gus@stonline.sk,