DVORNÉ DIALÓGY 51

Provinčný dom je najhodnotnejšou svetskou stavbou Spišskej Novej Vsi. Budovaný bol podľa plánov spišskonovoveského staviteľa Frantza Bartla v rokoch 1775 – 1776. Počas dialógov autor makety predstaví postup prác pri jej tvorbe. Zároveň priblíži jednotlivé časti tohto diela, ktoré bolo vyhotovené podľa nákresov F. Bartla z roku 1786 v mierke 1 : 50.
Bude to prvá verejná prezentácia makety Provinčného domu v historickej expozícii Múzea Spiša. 

Dvorné dialógy 50