6. ročník súťaže „O najkrajšiu kraslicu“
1. ročník súťaže „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“

Organizácia súťaže
Organizátorom súťaží „O najkrajšiu kraslicu“ a „Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari“ je Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi- Národopisné múzeum v Smižanoch.

Cieľ súťaže
Cieľom súťaže je podporovať a motivovať verejnosť- jednotlivcov i kolektívy, ktoré sa venujú udržiavaniu a rozvíjaniu tradičnej kultúry v oblasti tvorby kraslíc. Zároveň vytvárať podnety na výtvarný prejav, podporovať jeho rozvoj v tejto oblasti a prostredníctvom usporiadanej výstavy dať priestor na konfrontáciu a prezentáciu vyhotovených diel.

Súťažné kategórie
Kraslice v súťaží O najkrajšiu kraslicu sú zaraďované a hodnotené v týchto kategóriach:
I. Tradičné techniky zdobenia
kategória A: deti od 5 do 11 rokov
kategória B: mládež od 12 do 18 rokov (vrátane)
kategória C: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice.

II. Súčasné techniky zdobenia

kategória A: deti od 5 do 11 rokov
kategória B: mládež od 12 do 18 rokov (vrátane)
kategória C: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice.

Výtvarné práce v súťaži Najkrajšia výtvarná práca s tématikou sviatkov jari sú zaraďované a hodnotené v týchto kategóriach:
kategória A: deti od 5 do 11 rokov
kategória B: mládež od 12 do 18 rokov (vrátane)
kategória C: dospelí od 19 rokov bez obmedzenia hornej vekovej hranice.

Podmienky súťaže

  • 1. Do súťaží možno prihlásiť autorov z celého Slovenska.
  • 2. Rozsah súťažnej kolekcie je stanovený na maximálne 5 ks kraslíc alebo 1 výtvarnú prácu od jedného autora, v prípade materských, základných, stredných a umeleckých škôl je to 5 ks kraslíc alebo 3 výtvarné práce za triedu.
  • 3. K účasti v súťaži je potrebné poskytnúť údaje o autorovi a kolekcii kraslíc/ výtvarnej práci poverenému zamestnancovi hlavného organizátora, ktorý vyplní Protokol o prevzatí na výstavu Od vajíčka po kraslicu. Sústreďovanie a preberanie prác je v Národopisnom múzeu v Smižanoch a v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi.
  • 4. Vystavené súťažné kraslice a výtvarné práce ostávajú po skončení výstavy vo fonde múzea.
  • 5. O výnimkách súvisiacich s účasťou v súťaži môže rozhodnúť hlavný organizátor súťaže.

Časový harmonogram súťaže

  • 1. Súťaž vyhlasuje vyhlasovateľ najneskôr 30 dní pred termínom otvorenia výstavy v príslušnom kalendárnom roku.
  • 2. Termín uzávierky odovzdávania kraslíc a výtvarnách prác je do 18. marca 2022.
  • 3. Výsledky súťaže sa vyhlasujú pri finisáži výstavy 18. mája 2022 v rámci Dňa múzeí.

Porota
Kolekcie kraslíc a výtvarné práce prihlásené do súťaže hodnotí nezávislá porota, ktorú menuje hlavný organizátor súťaže.

Kritéria hodnotenia
Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť, hodnotí sa najmä estetické a kompozičné spracovanie, náročnosť použitej techniky, no i využitie tradičných techník zdobenia kraslíc (napr. vosková batika, vyškrabávanie, leptanie, odrôtovanie, obliepanie slamou či priadzou, okúvanie a pod.).

Bližšie informácie
Národopisné múzeum v Smižanoch
Krátka 5
0917 746 336
narodopis@muzeumspisa.com

Sviatky jary v Múzeu Spiša