Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Paleontologický výskum 2007-2009

Čislo projektu: 19-521-01881

Pre Múzeum Spiša v SNV, má vydanie publikácie mimoriadny význam nielen po odbornej stránke, ale i z pohľadu múzejníctva. Takto komplexne prezentovaný vývoj prírody Spiša je pre múzeum dosiaľ jedinečný. Teda realizácia výskumu a získanie zbierok do fondu paleontológie MS, vydanie publikácie a nakoniec reálne vystavené zbierky, ktoré sa stanú súčasťou novej expozície „Príroda Spiša“ v Múzeu Spiša je postup, ktorý obsahuje hlavné poslanie múzea od odborných, až po prezentačné aktivity. Význam publikácie je zdôraznený i tým, že jej tvorcovia spoluprácou viacerých inštitúcií rozšírili okruh čitateľov a prispeli k propagácii vedy nielen medzi odbornou, ale i širokou verejnosťou.

Publikácia prináša viacero nových poznatkov v predmetnej oblasti výskumu nielen v regióne Spiša, ale je východiskovou publikáciou pre podobné výskumy na celom území Slovenska. Zásadným výsledkom výskumu je, že preukázal výskyt nového taxónu medveďa jaskynného (Ursus ingressus) aj na slovenskom území Západných Karpát, a odhalil faunistické spoločenstvo, ktoré žilo na území terajšieho Národného parku Slovenský raj pred viac ako 30 000 až 40 000 rokmi.

Publikácia „Medvedia jaskyňa v Slovenskom raji. Paleontologický výskum 2007-2009“ bude v roku 2020 distribuovaná a ponúknutá múzeám, organizáciám ochrany prírody, ako i vedeckým a univerzitným pracoviskám na území Slovenska a v zahraničí, čím prispeje k zlepšeniu medzinárodnej vedeckej spolupráce. Až po tejto distribúcii očakávame masívnejšiu odozvu. Pre vyhodnotenie uvádzame kladné posudky recenzentov Mgr. Tomáš Čeklovský, PhD., Mgr. Jan Wagner, PhD.. Publikácia prispela k zlepšeniu povedomia spoločnosti o historickom vývoji prírody a klimatických zmenách počas obdobia posledného zaľadnenia nielen na území Spiša, ale minimálne v stredoeurópskom priestore.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi ďakuje za spoluprácu všetkým inštitúciám i kolegom, no hlavne editorom tejto publikácie, ktorými sú doc. Mgr. Martin Sabol, PhD. (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) a prof. Gernot Rabeder (Geozentrum, Viedenská univerzita vo Viedni), ako aj všetkým jej autorom. Múzeum považuje vydanie publikácie za jeden zo svojich najvýznamnejších edičných počinov v oblasti prezentácie vedy a výskumu, akvizície a ochrany prírodného dedičstva. Vážime si preto finančnú pomoc Fondu na podporu umenia, za ktorú v mene autorov i vydavateľa úprimne ďakujeme.