Prírodovedný výskum – Branisko

Číslo projektu: 21-521-01692

Hlavným zámerom projektu je uskutočnenie prírodovedného výskumu v orografickom celku – Branisko, patriacom k regiónu Spiš, v rámci ktorého Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi realizuje vedeckovýskumnú a akvizičnú činnosť. Tým pokračovanie v systematickom výskume jednotlivých celkov a nadviazanie na viacročný prieskum, realizovaný na území Levočských vrchov, pri ktorom boli získané cenné informácie, prístupné odborníkom i laikom vo Vlastivednom zborníku Spiš 10.

Prieskum na Branisku prebieha vo viacerých vedných odboroch, v rámci ktorých sa počas niekoľkých rokov monitoruje abiota a biota, za účelom získania relevantných údajov o stave prírody a krajiny daného územia. Na mapovaní územia sa podieľajú prírodovední zamestnanci Múzea Spiša a externí výskumníci.

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Logo FPU modré