Hozelec a jeho poklady
Slávnostná prezentácia novej publikácie

Hostia:
Z. Krempaská, M. Hudák, M. Hudáková, J. Timura, E. Gibalová, D. Kuzl, M. Furmanik a M. Števík
Prednáškové priestory Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Tlačová správa

Charakteristika organizácie

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi bolo založené v roku 1951. Dnes je zriaďovateľom múzea Košický samosprávny kraj a jeho zbernou oblasťou je územie regiónu Spiš, kde Múzeum Spiša získalo postavenie najkomplexnejšieho regionálneho múzea a to nielen rozsahom a obsahom svojich zbierkových fondov (130 tis. zbierkových predmetov z odborov geológia, paleontológia, zoológia, botanika, história, muzikológia, umelecká história, numizmatika, archeológia, dejiny techniky a baníctvo, etnografia....).
Svoju výnimočnosť dosiahlo prostredníctvom široko odborovej muzeálnej prezentácie realizovanej v rekonštruovaných historických objektoch s jedinečnou architektúrou (Provinčný dom, letohrádok Dardanely, kaštieľ v Markušovciach), jednak formou stálych a špecializovaných expozícií, ale i bohatou výstavnou prezentáciou. www.muzeumspisa.com

Poslanie múzea a hlavná činnosť múzea

Získavanie zbierkových predmetov, ich odborné spravovanie je jednou zo základných činností múzea.
Špecifická je vlastná akvizícia, ktorá je súčasťou a výsledkom vedecko – výskumnej práce odborných pracovníkov múzea priamo v teréne – prírodovedné a archeologické výskumy.
Takto získané zbierky predstavujú predmety kultúrnej hodnoty, ktoré sú pôvodným hmotným alebo duchovným dokladom, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji spoločnosti a má trvalý vedecký, historický, kultúrny alebo umelecký význam. (viď. zákon 206/209 z.z.)

Náhoda, alebo odmena za prácu?
Jedinečný nález „Poklad šperkov z doby bronzovej“


V živote možno existujú náhody, ale moja skúsenosť, ako pracovníčky (1983) a riaditeľky (2009) Múzea Spiša v SNV je, že šťastie praje pripraveným a ešte viac keď sú títo v správnom čase, na správnom mieste.
Múzeum Spiša v SNV nemalo archeológa, ako odborného pracovníka od roku 1976, kedy z múzea odišiel pán František Javorský známy svojimi rozsiahlymi archeologickými výskumami na Spiši. (Pozn. pracoval tu od roku 1965)
V roku 2016, teda po 40 rokoch sa múzeu podarilo obnoviť systematické miesto archeológa a nástupom Márie Hudákovej s odbornou spôsobilosťou vykonávania AV, Múzeum Spiša získalo oprávnenie na realizáciu AV.

Rok 2017 – žiadosť pána starostu Obce Hozelec Jozefa Pavligovského, aby Múzeum Spiša odborne participovalo na vydaní monografie obce.

Múzeum Spiša prijalo ponuku a jeho odborní pracovníci v zložení geológ, zoológ, botanik, historici (stredovek, novovek), archeológovia začali svoju prácu, ktorej výsledkom je monografia obce Hozelec, ktorú máte v rukách.
Vyzdvihujem tento počin múzea nielen ako kultúrnej, ale i vedecko-výskumnej inštitúcie a radosť, že sa nám po rokoch podarilo pracovať ako jeden team. Na lokalite sme odpracovali 66 dní. Výsledok bol spravodlivou odmenou.

Archeologický výskum 2018

AV na vedecké a dokumentačné účely v katastri obce Hozelec sa teda uskutočnil v súvislosti s prípravou monografie obce Hozelec a to v polohe Dubina, ktorá sa nachádza na hrebeni pohoria Kozie chrbty.
Vo vyššie spomínanej polohe je situovaný zemný val, ktorý pretína katastrálnu hranicu Hozelca a Hranovnice. Val evidoval František Javorský už v 80. rokoch 20. storočia, no omylom ho zaradil do katastra obce Gánovce. Na lokalitu znovu upozornil historik Miroslav Števík, ktorý na ňu narazil pri skúmaní hraníc obecného chotára. Na základe porovnania písomných prameňov a dostupných mapových podkladov ju stotožnil s polohou, ktorá sa v roku 1280 spomína ako Mons Castri.

Záver
Múzeum Spiša v SNV sa prezentovalo širokej verejnosti ako kultúrna, ale i vedecko – výskumná inštitúcia s veľkým odborným potenciálom.
Múzeum získalo nálezom pokladu z doby bronzovej jedinečné zbierky, ktoré budú prezentované v pripravovanej stálej expozícii História Spiša inštalovanej v rekonštruovanom sídle múzea v Provinčnom dome v Spišskej Novej Vsi.
Múzeum a jeho odborní pracovníci prostredníctvom Monografie Obce Hozelec odovzdali jej obyvateľom, ale i návštevníkom komplexné informácie, z ktorých mnohé sú nové a nepoznané a určite pozdvihnú sebavedomie tak občanov m ako i vedenia obce.