DVORNÉ DIALÓGY

Nová forma komunikácie s odborníkmi na rozličné témy. Tentoraz o slávnej ére Stredovekého Spišskonovoveského kovolejárstva.
Termín: 26. júna, 16.30 hod.
Miesto: Múzeum Spiša, Dvor Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi
Hosť: Robo Farkaš
Hlavná téma: Majster Konrád, Ján Wagner a slávna éra spišskonovoveských kovolejárov (1357 - 1513)
Doplnková téma: Zvonenie a zvonári na Spiši včera a dnes

Dvorné dialógy v Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi

V priestoroch Múzea Spiša sa 26. júna uskutočnili prvé Dvorné dialógy. Ich hosťom bol známy košický zvonolejár Robo Farkaš. V úvode prítomným priblížil ako sa stal zvonolejárom. Účastníkom dialógov potom predstavil postup pri zhotovovaní zvonov v časoch slávnej éry spišskonovoveského kovolejárstva (1357 – 1513) a porovnal ho s výrobou zvonov v súčasnosti. V záverečnej časti zodpovedal na viacero otázok, týkajúcich sa technológie výroby zvonov. Za vedenie Múzea Spiša poďakovala hosťovi prvých dialógov Robovi Farkašovi riaditeľka Ing. Zuzana Krempaská. Účastníkom podujatia sa prihovoril taktiež primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. Po skončení oficiálnej časti nasledovali neformálne rozhovory, z ktorých sa viaceré týkali nosnej témy dialógov. Prítomní mali možnosť v ten deň získať obálky s príležitostnou pečiatkou Pocta spišským zvonolejárom.

Počas letných mesiacov sa uskutočnia ďalšie podobné podujatia, tematicky korešpodujúce s aktuálnou výstavou v Múzeu Spiša – Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti. V auguste budú hosťami dialógov zvonári a v septembri autori novej publikácie o spišských renesančných zvoniciach – Tomáš a Michaela Haviarovci.
Miroslav Števík

Pozvanka

Pozvanka

Pozvanka

Pozvanka

Pozvanka

Pozvanka

Pozvanka