Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo.

Výšivka, ako prejav náboženského cítenia a pokory pred životom svetským i duchovným, tvorí základ tejto výstavy. Duchovná rovnováha výšivkárov dokázala pod ich rukami pomáhať tvoriť im vzácne sakrálne textílie. Práve z úcty a čistoty zámeru, ktorý bol základom pre tvorbu týchto exemplárov spojených do celku, bola pripravená táto výstava. Každý exemplár, ktorý tvorí túto výstavu, je príbehom tvorcu výšivky a jeho rodiny, podáva svedectvo o osobných aj historických udalostiach. Výstava je súborom zručnosti a dôvtipnosti jej umelcov a zároveň vytvára čas a priestor na úvahy o nás samých a kvalite nášho života. Táto výstava je tvorená z citov, pocitov, nádeje, šťastia i nešťastia, radosti i smútku, aby sme my, i naše deti, dokázali rozoznať dobré od zlého, uplatňovať v osobnom živote kresťanskú morálku, milovať blížneho ako seba samého.

Zberateľka

Tvorba zbierok, ich hľadanie, popisovanie, skúmanie a ich oživovanie boli mojou súčasťou už od detstva, keď som zbierala servítky. Postupom času a získavaním životných skúseností, ako i s vyrovnaním sa s odchodom milovaných na večnosť, sa mi neustále vynárala otázka „čo po nás našej generácii ostane". Zberateľstvo je pre mňa celoživotným snažením s cieľom vytvorené zbierky darovať. K dnešnému dňu som celkom darovala šesť kompletných zbierok, ktoré v sebe zahŕňali 851 kusov starožitností. exemplárov; sú k dispozícii širokej verejnosti a verím, že budú podnecovať k zberateľskej aktivite, ba až vášni i ďalších. Zbierku sakrálnych výšiviek chcem kompletizovať dlhodobo a pokiaľ to bude možné, spojiť jej históriu do jedného veľkého príbehu. Ako sa mi to podarí, ukáže čas.

Zberateľstvo z pohľadu zberateľky

Základnou filozofiou zberateľky je zachovať zbierky pre budúce generácie ako kultúrne dedičstvo. Zberateľstvo z jej pohľadu predstavuje kompletizovanie hodnôt, ktoré vytvárali predchádzajúce pokolenia, aby budúcim generáciám pripomenuli, ako žili a v čo verili ich predkovia. Bohatstvo a prevedenie výšiviek je dokladom o vývoji spoločnosti a dokumentuje vzdelanostnú i kultúrnu úroveň slovenského národa. Technika prevedenia je u každého exempláru jedinečná a predstavuje významné obdobie každého autora výšivky. V každej niti, v každom vpichnutí ihlou je zapísaná história príslušného obdobia a práve preto tento odkaz nesmie byť pohltený časom. Budovanie a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva je náročné a predstavuje nikdy nekončiace zápasenie. Práve súčasný technologický pokrok a komplexné užívanie digitálneho prostredia si vyžaduje reálny priestor s hmatateľným dôkazom života bez digitálnej perspektívy. Je to protipól ku pasívnemu prijímaniu životného štýlu a zároveň podnecuje a rozvíja kreativitu u mladšej populácie.

Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo.
Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo.
Sakrálna výšivka ako kultúrne dedičstvo.